Konkurs na wykonanie projektu nt. „KSIP przyjazny dla użytkownika”

 

 

 

Konkurs na wykonanie projektu nt. „KSIP przyjazny dla użytkownika”
Powszechnie wiadomym jest, iż budżet Policji nie jest w stanie udźwignąć wciąż rosnących, sięgających 40 mln zł rocznie kosztów utrzymania i modernizacji Krajowego Systemu Informatycznego Policji. Przestarzałe technicznie rozwiązanie, wymagające gruntownych zmian w oprogramowaniu, a z drugiej strony szeroka oferta rynku teleinformatycznego i pilna potrzeba zoptymalizowania ponoszonych kosztów oraz stworzenia środowiska aplikacyjno-bazodanowego, spełniającego wymagania użytkownika końcowego, spowodowały konieczność ogłoszenia przez Komendę Główną Policji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze opracowanie z dziedziny teleinformatyki.

 

 

       Aby istnieć trzeba uczestniczyć

Antoine de Saint - Exupéry

 


R E G U L A M I N    K O N K U R S U
na wykonanie projektu nt.
„KSIP przyjazny dla użytkownika”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs ogłasza Zastępca Komendanta Głównego Policji – insp. Andrzej Trela.
2. W konkursie mogą uczestniczyć policjanci, pracownicy cywilni zatrudnieni w Policji oraz policjanci i pracownicy emerytowani.
3. Celem konkursu jest pozyskanie pomysłów na docelową architekturę centralnego systemu bazodanowego, rozumianego jako:
a) modyfikacja obecnego rozwiązania,
b) nowy KSIP,
ze wskazaniem oczekiwanych wymagań funkcjonalnych, uzasadnieniem proponowanych kierunków zmian środowiska sprzętowego i aplikacyjnego, gwarantujących oczekiwany poziom sprawności zaprojektowanego rozwiązania oraz wymierny efekt ekonomiczny.
4. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu w formie pracy opisowej, w formacie .doc.
 
II. Tryb zgłaszania projektów do konkursu
1. Autor przesyła drukowaną wersję projektu wraz z wersją elektroniczną w zamkniętej kopercie, bezpośrednio do Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP, do dnia 30 września 2009 roku, na adres 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58.
2. Projekt może być pracą zespołową.
3. Projekt zawiera co najmniej następujące elementy:
1) szczegółowy opis proponowanego modelu architektury systemu i pożądanych funkcjonalności, zasady wydzielenia modułów i ich powiązań,
2) opis mechanizmów i środków ochrony przetwarzanych informacji oraz bezpieczeństwo operacyjne opisywanego środowiska,
3) opis możliwych wariantów realizacji opisywanego rozwiązania,
4) określenie niezbędnych warunków umożliwiających wprowadzenie w życie koncepcji,
5) zapis dotyczący zgodności zakresu gromadzonych danych z obowiązującymi przepisami,
6) analizę SWOT proponowanego rozwiązania,
7) stopień, imię i nazwisko, nazwę komórki i jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest autor projektu (w przypadku emerytów policyjnych należy podać nazwę komórki i jednostki organizacyjnej, w której uczestnik konkursu pełnił służbę).
4. Zaproponowane rozwiązanie musi zapewniać poprawną równoczesną obsługę 77 tys. kont użytkowników, 20 tys. tablic, realizacji ok. 760 tys. transakcji i 40 tys. logowań w ciągu doby, zakładając możliwość rejestracji na poziomie 35 000 tys. rekordów w bazie danych.
5. O zakwalifikowaniu projektu do konkursu decydować będzie termin wpływu, jednoznaczny
z datą zarejestrowania wpływu dokumentu do kancelarii jawnej Biura Łączności i Informatyki KGP.
6. Przesłane projekty pozostają w BŁiI KGP.

III. Tryb pracy komisji oceniającej
1. Formalnej i merytorycznej oceny nadesłanych projektów dokonuje komisja oceniająca.
2. W skład komisji oceniającej wchodzą:
Przewodniczący – Zastępca Komendanta Głównego Policji - insp. Andrzej Trela
Sekretarz – st. specjalista Wydziału Ogólnego BŁiI - Małgorzata Wójcik
Członkowie:
1) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP – mł. insp. Lech Świdurski,
2) Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP – nadkom. Małgorzata Pawłowicz,
3) Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP – nadkom. Marek Ślizak,
4) Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP – mł. insp. Radosław Chinalski,
5) Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP – mł. insp. Małgorzata Wójcicka-Kuropatwa,
6) Radca Prawny Biura Prawnego KGP – mec. kom. Dariusz Jankowski.
3. Pracami komisji oceniającej kieruje Przewodniczący.
4. Sekretarz prowadzi dokumentację posiedzeń komisji oceniającej.
5. Komisja oceniająca podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
6. Komisja oceniająca, po zapoznaniu się z nadesłanymi projektami, dokonuje wstępnej oceny:
1) zakresu oraz stopnia szczegółowości zaproponowanych modyfikacji;
2) potencjalnych korzyści pod kątem usprawnienia, zwiększenia efektywności, wydajności rozwiązania,
3) zgodności proponowanych zmian z obowiązującymi przepisami,
4) formy, kompletności opracowania oraz spójności informacji,
5) stopnia osiągnięcia oczekiwanego celu konkursu,
6) wkładu pracy i pomysłowości autora projektu.
7. W trakcie wstępnej oceny prac komisja oceniająca przyznaje dla każdego z projektów punkty w skali od 1 do 10.
8. Praca konkursowa oceniona powyżej 5 punktów zostaje poddana dalszej weryfikacji.
9. Na podstawie wyników wstępnej oceny komisja oceniająca wyznacza termin publicznej obrony prac konkursowych, w której mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.
10. Na każdym etapie pracy, w przypadku stwierdzenia przez komisję oceniającą wątpliwości, odnoszących się do treści projektu, mających istotny wpływ na ostateczną ocenę pracy konkursowej, Przewodniczący komisji oceniającej może zasięgnąć opinii ekspertów w dziedzinie objętej zakresem projektu.
11. Wyniki pracy komisji oceniającej zostają zawarte w sprawozdaniu, które Przewodniczący komisji oceniającej przedkłada do wiadomości Komendanta Głównego Policji.
12. Sprawozdanie z pracy komisji oceniającej zawiera:
1) ocenę zgłoszonych projektów ze wskazaniem usprawnień, wymiernych korzyści bądź przeciwwskazań do ich wdrożenia,
2) propozycje w zakresie praktycznego zastosowania zgłoszonych pomysłów wraz z wymierną oceną skutków ich wykorzystania.
3) wniosek o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem.
13. Komisja oceniająca może odstąpić od złożenia wniosku o przyznanie nagrody. Przyczyny takiej decyzji zostają zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa w rozdz. IV pkt. 7.
14. W uzasadnionym przypadku komisja oceniająca może wnioskować o przyznanie równorzędnych nagród, o łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w rozdz. V pkt. 2.
15. Autorom nadesłanych pomysłów przysługuje prawo wglądu do sprawozdania, o którym mowa w rozdz. IV pkt. 7.
16. Decyzje podjęte przez komisję oceniającą są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
17. Prace komisji oceniającej zakończą się najpóźniej w dniu 27 listopada 2009 r.
18. W przypadku zaistnienia okoliczności, wymagających dodatkowych wyjaśnień, Przewodniczący komisji oceniającej może podjąć decyzję o wydłużeniu pracy komisji, informując o tym pisemnie wszystkich uczestników konkursu.
19. Komunikaty komisji oceniającej zostają zamieszczone na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w zakładce BŁiI.
 
IV. Tryb przyznawania nagród
1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Komendant Główny Policji.
2. Autor najwyżej ocenionego projektu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
3. W przypadku przyznania nagrody dla pracy zespołowej, kwota nagrody pieniężnej zostaje podzielona w równych częściach pomiędzy członków zespołu.
4. Prawa autorskie do rozwiązania zaprezentowanego w nagrodzonym projekcie i prawa do dalszych jego modyfikacji przejmuje Komendant Główny Policji.

Zobacz także:

Strona tytułowa regulaminu

ANEKS z dnia 22.09.2009 roku do REGULAMINU KONKURSU na wykonanie projektu nt. „KSIP przyjazny dla użytkownika”

 

Powrót na górę strony