Już w tym roku rusza SESPol

System Elektronicznej Sprawozdawczości Policji to rozwiązanie aktualnie budowane przez programistów Zespołu Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki KGP na podstawie polecenia zawartego w § 21 ust. 2 zarządzenia nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wynikła przede wszystkim z potrzeby przemodelowania systemu zarządzania strategicznego w Policji w celu jego odbiurokratyzowania oraz uproszczenia i stworzenie tym samym scentralizowanego, zintegrowanego i zunifikowanego systemu pozwalającego na gromadzenie oraz przetwarzanie informacji sprawozdawczych w Policji. SESPol umożliwi składanie sprawozdań drogą elektroniczną w każdej komórce organizacyjnej Policji, na którą nałożony jest w chwili obecnej taki obowiązek, co automatycznie przełoży się na usystematyzowanie oraz poprawę komfortu pracy policjantów i pracowników jednostek terenowych Policji realizujących zadania związane z planowaniem strategicznym i sprawozdawczością w Policji.
W ramach SESPol realizowana będzie także możliwość wypełniania "Karty efektywności policjanta realizującego zadania o charakterze prewencyjnym" oraz "Statystycznej Karty Czynności Policjanta w Ruchu Drogowym". Funkcjonalność ta pozwoli na automatyczne generowanie wyników pracy dla poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych w Policji. Koszt realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez podmiot zewnętrzny, oszacowany na podstawie aktualnych cen rynkowych, wyniósłby około 2.500.000 zł, co tym samym stanowi oszczędność dla Skarbu Państwa.
Planowany termin ostatecznego wdrożenia systemu i jego pełnej funkcjonalności przewidziany jest na koniec 2010 roku.

Powrót na górę strony