Policja w walce z kradzieżami pojazdów i oszustwami związanymi z rejestracją pojazdów

 

W dniu 5 lipca 2010 r. na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 116/BŁiI/67/BŁiI/10/TP na dostosowanie Systemu KSIP do wykonywania zapytań w ramach realizacji Decyzji Rady 2008/615/WSiSW oraz 2008/616/WSiSW (Dz. Urz. UE nr L 210 z dnia 6 sierpnia 2008 r.) z wykorzystaniem Systemu EUCARIS.
System EUCARIS, tj. Europejski System Informacyjny o Pojazdach i Prawach Jazdy, umożliwia państwom uczestniczącym w programie wymianę danych na temat pojazdów, praw jazdy oraz polis ubezpieczeniowych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności w walce z kradzieżami pojazdów i oszustwami związanymi z rejestracją pojazdów umożliwi organom ścigania dokonywanie porównań danych dokumentu z danymi zgromadzonymi w systemie EUCARIS.

Zakończenie prac wdrożeniowych na środowisku produkcyjnym planowane jest w IV kwartale 2010 r.

Powrót na górę strony