SISII - sąd uznał racje policji

2007.03.07 - SIS II – SĄD UZNAŁ RACJE POLICJI


    W dniu 6 marca 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał zasadność wyboru trybu dokonanego przez ekspertów Policji w postępowaniu przetargowym „Budowa i  wdrożenie Krajowego Systemu Informatycznego wraz z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS II i VIS” (KSI wraz z CW PK SIS II i VIS). Tym samym otwarto drogę do realizacji kluczowego przedsięwzięcia umożliwiającego Polsce utworzenie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) wraz z Centralnym Węzłem PK SIS II i VIS, a tym samym podłączenie do Systemu Informacyjnego Schengen II (drugiej generacji) i Systemu Informacji Wizowej.

    W swoim orzeczeniu Sąd Okręgowy w Warszawie uznał skargę Komendanta Głównego Policji na wyrok Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych unieważniający postępowanie konkursowe przedmiotowego przedsięwzięcia. Sąd nie dostrzegł w ww. postępowaniu uchybień Zamawiającego mogących skutkować unieważnieniem przetargu.
Policja rozpocznie budowę KSI wraz z  CW PK SIS II i VIS zgodnie z unijnym harmonogramem wdrożenia SIS II i VIS wypełniając tym samym zobowiązania Polski podjęte na arenie międzynarodowej.

    Uczestnictwo w SIS II, systemie informacyjnym nowej generacji, wprowadza innowacyjne elementy, takie jak m.in. wykorzystanie danych biometrycznych (fotografie i odciski palców) oraz tzw. wiązanie wpisów, które przyczynią się do poszerzenia możliwości i  zwiększenia niezawodności wcześniejszej wersji systemu SIS. Z kolei podłączenie do  Systemu Informacji Wizowej (VIS) usprawni proces wydawania i kontroli wiz wjazdowych do krajów europejskich strefy Schengen. Odpowiednie organy państw członkowskich będą miały pełny wgląd do wszystkich wniosków wizowych składanych w  celu wjazdu do obszaru Schengen. Są to elementy, które niewątpliwie przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski oraz zacieśnienia współpracy w ramach struktur Unii Europejskiej.

    Należy zauważyć, iż Policja rozpoczęła już realizację projektu SISone4ALL umożliwiającego Polsce udział w Systemie Informacyjnym Schengen pierwszej generacji, co niewątpliwie przyczyni się do obniżenia kosztów budowy Polskiego Komponentu SIS II i VIS.

     Rozpoczęcie realizacji budowy KSI wraz z CW PK SIS II i VIS, to kolejny wielki sukces Policji na drodze pełnego uczestnictwa Polski w działaniach na rzecz pogłębiania współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic. 

    
    
     

Powrót na górę strony