Aktualności

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

"POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

Zgodnie z założeniami zaakceptowanymi przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji przez dwa miesiące, tj. od 10 sierpnia do 10 października br. pod patronatem Komendanta Głównego Policji realizowana była ogólnopolska edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” ogłoszonego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” . Ww. przedsięwzięcie miało na celu m.in.promocję postaw i umiejętności policjantów wdrażających systemowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych, osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Zgłoszenia policjantów do konkursu przesyłane były bezpośrednio do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie. Do dnia 10 października br. wpłynęły 84 poprawne zgłoszenia, dotyczące 47 policjantów reprezentujących jednostki Policji na terenie całego kraju. Zgodnie z założeniami konkursu zgłoszenia policjantów kierowane były zarówno przez osoby indywidualne, jak również organizacje, instytucje i stanowiły niezależną społeczną ocenę pracy policjantów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Analizy zgłoszeń do konkursu dokonała w dniu 24 października br. pięcioosobowa kapituła, tj. czterech pracowników „Niebieskiej Linii” i przedstawiciel Biura

Prewencji KGP, na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych odnoszących się do każdego z 47 zgłoszonych policjantów. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowiła tylko jedno z kryteriów ocennych. Pod uwagę wzięto przede wszystkim zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie w pracy na rzecz pomocy ofiarom dotkniętym sytuacją przemocową. Członkowie kapituły głosowali na dowolną liczbę kandydatur.
Kierując się powyższymi kryteriami kapituła wyłoniła pięciu laureatów ogólnopolskiej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którymi są:
sierż. Tomasz Pietrzak – dzielnicowy z Komisariatu Policji Gdynia Śródmieście,
nadkom. Ewa Nowak – specjalista ds. nieletnich i patologii z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu,
mł. asp. Sławomir Sperkowski - dzielnicowy Komisariatu Policji w Koronowie, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy,
podkom. Joanna Cichla - specjalista Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach,
mł. asp. Agnieszka Makowska – specjalista ds. prewencji kryminalnej Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Ww. laureaci zgodnie ze społeczną oceną wyróżniają się profesjonalizmem, skutecznymi działaniami interdyscyplinarnymi angażującymi lokalne służby i organizacje na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w skutek przemocy w rodzinie. W swojej pracy nie skupiają się wyłącznie na zadaniach służbowych, angażują swój wolny czas na rzecz szeroko rozumianych działań pomocowych skierowanych do ofiar przemocy, zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Pracują w zespołach interdyscyplinarnych, grupach pomocowych, prowadzą lokalne kampanie edukacyjne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się w dniu 20 listopada br. podczas międzynarodowego seminarium pt. „Przeciwdziałanie przemocy – praktyka w Polsce i Europie” organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biuro Prewencji KGP w ramach projektu UE „Daphne III” na lata 2007-2013 pt. „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka”.
 

Powrót na górę strony
Polska Policja