Sekcja Ogólna

Policja.pl

Zadania Sekcji Ogólnej

Do zadań Sekcji Ogólnej należy w szczególności:


1) dostosowywanie zakresu zadań biura do nowych rozwiązań prawnych wynikających ze zmiany przepisów pozostających w zakresie właściwości biura oraz przygotowywanie projektów decyzji dyrektora i zastępcy dyrektora biura i prowadzenie ich ewidencji;
2) koordynowanie realizacji zadań związanych z:
a) wpływającymi do biura skargami i wnioskami,
b) budżetem zadaniowym i kontrolą zarządczą, w tym zarządzanie ryzykiem;
3) opracowywanie i aktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa prowadzonego w biurze Rejestru Skarg i Wniosków (RSW), w tym prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad wydawanymi upoważnieniami uprawniającymi do dostępu do danych osobowych tego zbioru, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w biurze, wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji KGP;
5) udział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających w sprawach wypadków policjantów i pracowników biura;
6) koordynowanie problematyki szkolenia i doskonalenia zawodowego w biurze;
7) koordynowanie i realizowanie zadań związanych z zapewnieniem nadzoru w zakresie przestrzegania przez policjantów i pracowników biura dyscypliny oraz czasu służby i pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, o ochronie przeciwpożarowej, medycyny pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, oświadczeń majątkowych, a także corocznego wykorzystywania przysługujących im urlopów, w szczególności poprzez opracowywanie i udostępnianie niezbędnych ewidencji i dokumentacji;
8) zapewnienie obsługi:
a) kancelaryjno-biurowej, w tym nadzór nad archiwizacją prowadzoną w biurze,
b) organizacyjno-kadrowej i finansowej, w tym w zakresie obsługi finansowej realizowanych przez biuro konwojów międzynarodowych osób pozbawionych wolności przekazywanych na podstawie umów międzynarodowych,
c) w zakresie prowadzenia ewidencji pomocniczej: sprzętu techniki policyjnej i biurowej oraz ewidencji telefonów stacjonarnych oraz służbowych telefonów komórkowych.

Powrót na górę strony