Statystyki i raporty

Policja.pl

Raport o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku

CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

Rozmiar i struktura ogólnokrajowej przestępczości nieletnich
Charakterystyka zjawiska na terenie poszczególnych województw
Działalność policyjnych izb dziecka

DZIAŁANIA POLICJI W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA ZJAWISKOM PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Alkoholizm
Narkomania
Prostytucja i handel ludźmi
Wykorzystywanie seksualne małoletnich
Przemoc w rodzinie
Subkultury
Sekty i nowe ruchy religijne

WSPÓŁDZIAŁANIE POLICJI W OBSZARZE PROFILAKTYKI

Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej
Krajowe i rządowe programy profilaktyczne
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010
Krajowy Program na Rzecz Ofiar Przestępstw
Programy profilaktyczne realizowane i współrealizowane przez Policję
Współpraca z policjami innych krajów
Inne przedsięwzięcia profilaktyczne

Pobierz raport (plik PDF - 1,5 MB)

Powrót na górę strony