Statystyki i raporty

Policja.pl

Sprawozdanie z realizacji przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji strategicznych zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w roku 2008

 

ENP-152/09
 
Sprawozdanie
z realizacji przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji
strategicznych zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w roku 2008
 
Komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji w ramach współpracy z innymi instytucjami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi zrealizowały w minionym roku szereg systemowych działań, które wpisały się w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, a jednocześnie wypełniły priorytety jakie przyjęte zostały na najbliższe lata dla polskiej Policji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia w niżej wymienionych obszarach działania:
 
I.            Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania
·   opracowano program zajęć doskonalenia zawodowego realizowanego lokalnie dla kierowników rewirów dzielnicowych i policjantów nadzorujących pracę dzielnicowych w zakresie identyfikacji oczekiwań społecznych, co skutkowało przeszkoleniem wszystkich dzielnicowych i kierowników rewirów dzielnicowych;
·   opracowano Zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno – porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Jest to pierwszy w historii Policji wewnętrzny dokument regulujący i ujednolicający metodykę wykonywania przez policjantów czynności zmierzających do ujawniania wykroczeń i ścigania ich sprawców;
·         przeprowadzono czynności badawcze z zakresu realizacji postanowień Zarządzenia nr 768/07 z KGP z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym w jednostkach Policji na terenie kraju;
·         przeprowadzono czynności badawcze z zakresu poziomu realizacji postanowień Zarządzenia nr 528 KGP z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych;
·         opracowano Zarządzenie nr 921 KGP z dnia 11 września 2008r. zmieniające Zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych, w myśl którego ograniczono zawartość informacji gromadzonych w teczce rejonu służbowego;
·   dokonano analizy stanu wykorzystania policjantów podstawowych komórek służby prewencyjnej w oparciu o wskaźnik procentowego udziału w służbie patrolowej policjantów wykonujących zadania o charakterze patrolowo-interwencyjnym oraz liczbę bezwzględną policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych (poza OPP i SPPP) danej jednostki Policji;
·         sporządzono informację dotyczącą obciążenia dzielnicowych realizacją wniosków i ustaleń w I połowie 2008-2007r.;
·         opracowano informację dotyczącą działalności straży gminnych/miejskich oraz oceny współpracy straży z Policją;
·         uczestniczono w pracach Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), działającego w MSWiA, jako zespół doradczy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego celem było między innymi wypracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych i aktów wykonawczych do ustawy. Celem projektowanych zmian jest wyposażenie straży gminnych (miejskich) w narzędzia umożliwiające skuteczne, obok Policji, wykonywanie zadań związanych z ochroną porządku publicznego;
·         w cyklu miesięcznym monitorowano stany etatowe zatrudnienia w komórkach patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych i wywiadowczych;
·         wyposażono 35 tys. policjantów służby prewencyjnej w „Poradnik Prewencyjny”, opracowany przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Zaopatrzenie policjantów służby prewencyjnej w przedmiotowy poradnik wpłynie na poprawę jakości realizowanych obowiązków służbowych oraz zapewni możliwość weryfikacji podejmowanych decyzji na miejscu wykonywanych czynności. Ponadto, przedmiotowa publikacja stanowi łatwo dostępny materiał wspomagający proces szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów;
·         odciążono Policję od realizacji niektórych zadań związanych z nielegalnym pobytem cudzoziemców na terytorium RP, w tym m.in. przekazano Straży Granicznej zadania związane z doprowadzaniem wydalanych cudzoziemców do przejść granicznych oraz Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli. Ponadto zamknięto usytuowane w jednostkach organizacyjnych Policji areszty w celu wydalenia. Szacuje się, że rozwiązanie to umożliwi skierowanie około 200 policjantów do realizacji innych zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli;
·         usprawniono organizację i realizację konwojów oraz doprowadzeń osób pozbawionych wolności, w tym m.in. poprzez: nowelizację kodeksu karnego wykonawczego (22 grudnia 2008 roku - projekt przyjęty przez Sejm), umożliwiającą umieszczanie w PdOZ w ramach przerwy w konwoju osób pozbawionych wolności oraz w ramach przerwy humanitarnej. Rozwiązanie to zapewni bardziej ekonomiczne wykorzystanie policyjnych sił i środków angażowanych do realizacji tych zadań oraz zapewni osobom pozbawionym wolności możliwość odpoczynku podczas realizacji konwojów do odległych miejsc docelowych.
·         usprawniono organizację i realizację konwojów osób przekazywanych w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) m.in. poprzez wdrożenie systemu organizacji zbiorczych konwojów zagranicznych realizowanych na pokładach wojskowych samolotów transportowych. Szacuje się, że rozwiązanie to zezwoliło na redukcję o około 45% wykonywanych indywidualnie konwojów na pokładach samolotów rejsowych, jak również zmniejszyło o około 40% koszty realizacji tych zadań;
·         uruchomiono od 2.06. do 30.09. 2008r. "Telefon Bezpieczeństwa" dla turystów zagranicznych zgodnie z postanowieniami porozumienia w tej sprawie jakie zostało podpisane przez Komendanta Głównego Policji, Ministra Sportu i Turystyki oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa turystów zagranicznych przebywających na terytorium RP;
·         opracowano kierunki działań Policji zmierzające do zminimalizowania bezdomności, żebractwa;
·         zrealizowano przedsięwzięcia mające na celu wypracowanie skutecznych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, w tym m.in. podjęto inicjatywę legislacyjną zmierzającą do zmiany obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zmierzającą do umożliwienia Policji skutecznego i efektywnego realizowania zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych. Opracowano projekt nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz podjęto prace zmierzające do opracowania rozporządzeń wykonawczych do niniejszego aktu prawnego;
·         zmodyfikowano program kursu specjalistycznego dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach sztabowych. Dokument standaryzuje sposoby postępowania Policji w sytuacjach zagrożenia kryzysowego i właściwego zarządzania posiadanym potencjałem. W październiku 2008r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przeprowadzono kolejną edycję przedmiotowego szkolenia. Zakładanym efektem przedmiotowego kursu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności policjantów realizujących problematykę związaną z pracą sztabów w jednostkach Policji na terenie całego kraju;
·         zorganizowano i przeprowadzono w lutym, wrześniu i grudniu ub.r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trzy edycje szkolenia dla dowódców operacji policyjnych. Kurs ten, to przedsięwzięcie strategiczne i priorytetowe z punktu widzenia rozwijania kwalifikacji zawodowych, przyczyniające się do podnoszenia profesjonalizmu dowódców polskiej Policji oraz całej kadry sztabowej;
·         uczestniczono w realizacji zorganizowanych w Szkole Policji w Pile warsztatach metodycznych, poświęconych rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępczości pseudokibiców. Szkolenie adresowane było dla policjantów komórek właściwych do spraw kryminalnych, wykonujących zadania zgodnie z Zarządzeniem nr 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych;
·         zainicjowano organizację warsztatów metodycznych celem wypracowania „dobrych praktyk”, w szczególności w zakresie zwalczania chuligaństwa stadionowego. Uczestnikami spotkań byli przede wszystkim policjanci komórek sztabowych komend wojewódzkich Policji, zajmujący się problematyką bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. W ramach przedmiotowego obszaru uczestniczono w zorganizowanych w Katowicach w lutym 2008r. warsztatach poświęconych organizacji i współdziałaniu zespołów ds. kibica;
·         w ramach redystrybucji najlepszych doświadczeń przekazywano do jednostek organizacyjnych Policji wytyczne mające m.in. na celu intensyfikację działań Policji w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa imprez masowych, a także poprawę sprawności i profesjonalizmu działań policyjnych podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ich trakcie. Zobligowano jednostki organizacyjne Policji do egzekwowania obowiązku stawiennictwa osób ukaranych środkiem karnym zakazu wstępu na imprezy masowe i masowe imprezy sportowe oraz stosowanie środków przewidzianych prawem, w przypadku nie respektowania tego wymogu;
·         w ramach funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa krajowych i międzynarodowych imprez masowych, prowadzono wspólnie z podmiotami zagranicznymi bieżącą wymianę informacji;
·         inicjowano wprowadzenie mechanizmów umożliwiających właściwą współpracę Policji oraz przewoźników kolejowych w zakresie zabezpieczeń przejazdów kibiców;
·         opracowano oraz wdrożono „Harmonogram głównych zadań do wykonania przez członków Zespołu Zarządzającego – kierowników zespołów zadaniowych w związku z operacją zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”;
·         zrealizowano zadania zmierzające do budowy i wdrożenia ogólnopolskiego Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD);
·         wdrożono rozwiązania dotyczące obsługi numeru alarmowego „112”, w tym m.in. monitorowano prace związane z ujednoliceniem zasad przyjmowania i obsługi zgłoszeń na numer alarmowy „112”, przeprowadzono rozpoznanie w KWP i KSP, w zakresie wyposażenia jednostek Policji w niezbędny sprzęt i urządzenia do realizacji zadań wynikających z obsługi numeru alarmowego „112”;
·         podejmowano przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia efektywności doskonalenia zawodowego służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji m.in. poprzez monitorowanie procesów realizacji zadań przez służby dyżurne jednostek organizacyjnych Policji, w tym doskonalenie zawodowe policjantów z zagadnień związanych z obsługą numeru alarmowego „112”, budową i wdrożeniem Systemu Wspomagania Dowodzenia oraz aktualnymi procesami doskonalenia zawodowego dla służby dyżurnej;
·         przygotowano poradnik pt. „Jeśli musisz zeznawać – rola świadka w postępowaniu karnym” (nakład 6000 egz. ISNB 978-83-89999-57-3). Opracowanie to zostało przekazane do MSWiA i umieszczone na stronie internetowej ministerstwa pod adresem http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/portal/rb/1/146/;
·         monitorowano praktykę policyjną w postępowaniu przyspieszonym, w tym uczestniczono w pracach legislacyjnych związanych z nowelizacją procedury karnej, a projektowane zmiany polegały w szczególności na: określeniu trybu przyspieszonego nie jako trybu szczególnego postępowania zwyczajnego, lecz jako trybu szczególnego postępowania uproszczonego, rezygnacji z obligatoryjnego w każdym przypadku zatrzymania i przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu (możliwość wręczenia wezwania do stawiennictwa), wprowadzeniu możliwości zastosowania instytucji skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.), dopuszczeniu możliwości prowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego, rezygnacji z obligatoryjnej obrony przez sąd;
·         uruchomiono punkty kontaktowe na rzecz Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej w ramach Zespołu koordynującego program „Razem Bezpieczniej” oraz utworzono siatkę koordynatorów wojewódzkich EUCPN;
·         zrealizowano zadania związane ze zgłoszeniem programu prewencyjnego do konkursu ECPA i promowano polskie programy profilaktyczne poprzez wyróżnienie programu z Czeladzi;
·         zbudowano zgodnie ze standardami określonymi przez Europejską Sieć Prewencji Kryminalnej stronę internetową policja.pl/eucpn jako narzędzie komunikacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi punktami kontaktowymi;
 
          II.      Przemoc w rodzinie
 
·         opracowano i wdrożono do realizacji Zarządzenia nr 162 KGP z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”;
·         zorganizowano naradę szkoleniową dla policjantów koordynujących realizację procedury „Niebieskie Karty” dotyczącą praktycznego wdrażania zmian zawartych w znowelizowanym zarządzeniu;
·         opracowano program kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego wdrożenie zaplanowane jest w pierwszym kwartale 2009r.;
·         uczestniczono w pracach: grupy roboczej przy Zespole Monitorującym realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającej przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rzecz nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
·         opracowano i realizowano we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi ogólnopolskie kampanie informacyjno – edukacyjnych tj.: „Kocham. Nie biję”, „Kocham. Reaguję.”, ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz konkursu „Policjant, który mi pomógł”;
·         opracowano w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi koncepcję szkolenia dziennikarskich menagerów bezpieczeństwa kreujących politykę informacyjną na rzecz promocji szeroko rozumianych działań profilaktycznych;
·         uczestniczono w szeregu konferencji, seminariów związanych z ww. problematyką oraz komisjach dialogu społecznego ds. przeciwdziałania przemocy;
             
 
       III.      Bezpieczeństwo w szkole
 
·         uczestniczono w pracach legislacyjnych dotyczących problematyki nieletnich, w tym m.in. w pracach nad projektem kodeksu nieletnich;
·         opracowano analizy dotyczące struktury i rozmiarów przestępczości wśród nieletnich;
·         opracowano i wdrożono pilotaż edukacyjno-alternatywnego programu dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych pt. „S-prawność, P-romocja wartości, O-dpowiedzialność, R-ozwaga, T-olerancja” opartego na wykorzystaniu aktywności fizycznej jako alternatywy dla podejmowania przez dzieci zachowań agresywnych;
·         uczestniczono w międzynarodowym programie wymiany doświadczeń w ramach projektu „Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży STOP VIOLENCE” („Uczenie się przez całe życie – Program Leonardo da Vinci”);
·         współuczestniczono w kampanii „Stop 18” skierowanej do sprzedawców wyrobów tytoniowych mającej na celu ograniczenie procederu sprzedaży wyrobów tytoniowych małoletnim;
·         przygotowano ogólnopolską kampanię profilaktyczną w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych w ramach współpracy z Browarami Polskimi;
·         opracowano projekt ogólnopolskiego programu edukacyjnego kształtującego pozytywne zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych;
·         podjęto współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi, tj. Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. i Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. na rzecz realizacji działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci w domu, przedszkolu, szkole, drodze do szkoły, w tym opracowano i wdrożono ogólnopolski program profilaktyczny „Mamo, tato już wiem jak być bezpiecznym” i przygotowano projekt działań profilaktycznych pn. „I Ty możesz zostać małym policjantem” ;
·         zrealizowano zadania pozwalające na sprawną współpracę Policji z operatorami nr telefonu 116 111, tj. Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży;
·         opracowano i rozdysponowano materiały na rzecz ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Kolej na bezpieczeństwo” . Przedsięwzięcie zrealizowane we współpracy z PKP Przewozy Regionalne Spółka z.o.o oraz PKP Intercity;
·         realizowano założenia programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Teatr”, w ramach którego przeprowadzono 66 projektów, w których łącznie wzięło udział ponad 13 tys. osób;
·         podpisano porozumienie o współpracy jednostek organizacyjnych i Związku Harcerstwa Polskiego i monitorowano stopień realizacji zawartych w nim postanowień;
·         monitorowano realizację zadań wynikających z postanowień porozumienia zawartego pomiędzy KGP a Przewodniczącym Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej;
·         opracowano „Raport o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007, w tym wersji agielsko-języcznej”;
·         uczestniczono w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, komisjach sejmowych, dotyczących kwestii bezpieczeństwa, ograniczania patologii i przestępczości nieletnich, organizowanych w kraju, jak i za granicą;
·         uczestniczono w szeregu inicjatyw, m.in.: konferencje, warsztaty, sesje, związanych z realizacją rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;
·         uczestniczono w realizacji zadań wynikających z krajowych i rządowych programów na rzecz ograniczania przestępczości i demoralizacji nieletnich, tj.: Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowani Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010; Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii; Krajowy Program na rzecz Ofiar Przestępstw;
·         współdziałano na rzecz ograniczania przestępczości i demoralizacji nieletnich: z instytucjami i organizacjami pozapolicyjnymi, w tym m.in. z: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, kuratoriami oświaty, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komitetem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Dziecka, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, itp.;
·         promowano działania profilaktyczne w omawianym obszarze zarówno w mediach o zasięgu ogólnokrajowym, jak i lokalnym oraz na łamach magazynu „Policja 997”;
 
 
       IV.      Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej
 
 
·         zorganizowano 7 posiedzeń Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Obszarach Kolejowych;
·         przeprowadzono 2 tury czynności badawczych dotyczących sposobu realizacji zadań przez funkcjonariuszy, żołnierzy służb i pracowników Spółek Grupy PKP na rzecz bezpieczeństwa na obszarach kolejowych;
·         opracowano półroczną i roczną informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenach kolejowych w 2008r.;
·         sporządzono analizę stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej wraz z oceną działań podejmowanych przez KWP i KSP w przedmiotowym obszarze w I półroczu 2008 roku;
 
 
          V.      Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 
·         uczestniczono w realizacji międzynarodowego programu badawczego DRUID, co było kontynuacją współpracy z Instytutem Transportu Drogowego w zakresie prowadzenia na terenie całego kraju działań kontrolnych ukierunkowanych na ujawnianie kierujących pojazdami pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu. Przeprowadzono ponad 2 tys. kontroli;
·         doposażono policjantów ruchu drogowego w urządzenia do wykrywania środków działających podobnie do alkoholu– narkotestery;
·         realizowano prace na rzecz utworzenia i wdrożenia Systemu Wspomagania Ruchu Drogowego (SWRD), mającego na celu wyposażenie radiowozów ruchu drogowego w aplikację do obsługi zdarzeń drogowych;
·         monitorowano udział policjantów ruchu drogowego faktycznie kierowanych do pełnienia służby na drogach oraz wskazywano KWP/KSP rozwiązania sukcesywnie zwiększające ten udział. Skutkowało to w skali kraju 4,5% wzrostem liczby policjantów skierowanych do pełnienia służby na drogach w 2008 roku – w porównaniu do roku 2007;
·         kontynuowano prace mające na celu wdrażanie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, w tym m.in. montaż 88 masztów „fotoradarów” oraz wypracowanie założeń do projektu tzw. ustawy fotoradarowej, wprowadzającej automatyczny nadzór nad ruchem drogowym. Projekt jest aktualnie na etapie prac parlamentarnych;
·         koordynowano wzmożone działania kontrolne prowadzone na terenie całego kraju, tj.:„PRĘDKOŚĆ”- ukierunkowane na egzekwowanie ograniczeń prędkości, „PASY” – ukierunkowane na egzekwowanie obowiązku podróżowania w pasach bezpieczeństwa oraz stosowanie urządzeń ochronnych do przewozu dzieci, „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” – ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom oraz stosowanie się przez nich do przepisów ruchu drogowego, „ALKOHOL I NARKOTYKI” – ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących „pod wpływem alkoholu” bądź pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu;
·         uczestniczono w pracach aktualizujących i doskonalących program szkolenia policjantów ruchu drogowego z zakresu wykonywania kontroli technicznej pojazdów;
·         koordynowano wzmożone działania kontrolne prowadzone na terenie całego kraju, w tym: „TRUCK” – ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego, „BUS” – ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób;
·         przygotowano założenia do udziału Policji w „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju (…) na lata 2009 – 2010”.
·         zorganizowano oraz przeprowadzono wspólnie z innymi instytucjami m.in. MSWiA, Krajową Radą BRD, ITD oraz podmiotami pozapolicyjnymi akcje promujące bezpieczne zachowania na drogach oraz ogólnopolskie kampanie edukacyjne: „Rowerem bezpiecznie do celu”, „Dojedź motocyklem do końca wakacji”, IX Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa – patrona kierowców, „Odblaski życia”;
·         koordynowano przebieg etapów wojewódzkich oraz organizowano i przeprowadzano finały ogólnopolskich turniejów: Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;
·         opracowano „Kalendarz Działań Profilaktyczno – Prewencyjnych na 2009 rok”, który stał się ramowym, usystematyzowanym planem działań Policji ruchu drogowego w całym kraju, zakładającym bardzo szeroką współpracę z instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi współodpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa na drogach;
·         przygotowywano materiały prasowe oraz aktywnie współpracowano z mediami na rzecz bieżącej kampanii informacyjnej dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
·         uczestniczono w sympozjach, konferencjach, szkoleniach itp. spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego;
·         uczestniczono w pracach legislacyjnych dotyczących następujących aktów prawnych: nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, nowelizacji Prawa o ruchu drogowym (tzw. ustawa fotoradarowa, przeniesienie obowiązku prowadzenia postępowań administracyjnych, nowelizacja „Prawa egzekucyjnego”), zmian w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w zakresie dotyczącym wprowadzenia nowych znaków drogowych informujących o automatycznej kontroli prędkości, zmian w „Prawie bankowym” dot. tajemnicy bankowej w zakresie udostępniania informacji o pojazdach zarejestrowanych fotoradarem, projektów ustaw o: kierujących pojazdami, o dopuszczeniu pojazdów do ruchu, w zakresie egzekwowania przepisów ruchu drogowego na drogach wewnętrznych, pracach Rady UE nad projektem dyrektywy ułatwiającej transgraniczne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego;
·         przygotowano projekt zmiany ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, przewidujących możliwość płacenia mandatu przy użyciu karty płatniczej.
 
 
       VI.      Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
 
·         realizowano założenia pilotażowego programu pn. Bezpieczeństwo w biznesie, w tym m.in. nawiązano współpracę z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (BPCC) w celu wypracowania modelowych rozwiązań wdrażania programów prewencyjnych dla przedsiębiorców oraz cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce;
·         współpracowano z Polską Organizacja Handlu i Dystrybucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieciach handlowych;
·         nawiązano współpracę z Komitetem bezpieczeństwa biznesu działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej;
 
 
    VII.      Ochrona dziedzictwa narodowego
 
·         utworzono w jednostkach Policji, specjalistyczne komórki do zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom, tj. Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu, a także w Komendzie Stołecznej Policji utworzono etatowe struktury - kilkuosobowe zespoły do zwalczania przestępstw przeciwko zabytkom, umiejscowione w wydziałach kryminalnych. W pozostałych jednostkach wyznaczeni zostali koordynatorzy, którzy ze względu na niższą skalę zagrożenia tą przestępczością mogli realizować również inne zadania służbowe;
·         dokonano realizacji szeregu spraw dotyczących problematyki przestępczości przeciwko zabytkom, w tym m.in. ograniczono nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi w sieci Internet, między innymi dzięki współpracy z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Allegro;
·         koordynowano przedsięwzięcia ukierunkowane na zwalczanie przestępstw przeciwko dziedzictwu narodowemu, a w szczególności monitorowano trendy oraz systematycznie analizowano skalę zagrożenia tego rodzaju przestępczością,
·         koordynowano organizację procesu doskonalenia zawodowego koordynatorów i członków zespołów wojewódzkich zajmujących się zwalczaniem tego rodzaju przestępczości. Z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków zrealizowano cykl szkoleń archeologicznych dla ponad 130 policjantów z KWP/KSP oraz jednostek Policji niższego szczebla;
·         opracowano i wydano 3 kolejne numery Biuletynu adresowanego do wojewódzkich koordynatorów i członków zespołów ds. zwalczania przestępstw przeciwko zabytkom, którego celem jest systematyczne przekazywanie aktualnych informacji z zakresu niniejszej problematyki, w tym danych na temat tego procederu, także w ujęciu międzynarodowym;
·         założono skrzynkę mailową dziedzictwonarodowe@policja.gov.pl, umieszczoną na stronie internetowej Komendy Głównej Policji jako punkt kontaktowy służący przekazywaniu przez obywateli i instytucje wszelkich informacji związanych z szeroko rozumianą problematyką przestępczości przeciwko zabytkom;
·         ujednolicono system wymiany informacji pomiędzy Policją a Generalnym Konserwatorem Zabytków poprzez dostosowanie bazy KSIP do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych. Opracowano zakładkę „Dobra kultury”, którą wstępnie przetestowano. Zakładka ta jest gotowa do wprowadzenia do KSIP.
 
 
 VIII.      Bank Dobrych Praktyk
 
·         w grudniu 2008 roku rozpoczęto proces katalogowania programów profilaktycznych realizowanych w całym kraju przy współudziale Policji, proces kontynuowany jest w roku bieżącym wg kryteriów wskazanych przez Departament Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA;
·         wymieniano doświadczenia dotyczące prewencji kryminalnej na płaszczyźnie międzynarodowej poprzez Europejską Sieć Prewencji Kryminalnej (EUCPN);
 
 
 
 
 
Dokument sygnowany podpisem
insp. Michała Czeszejko-Sochackiego
Dyrektora Biura Prewencji KGP
Członka Zespołu wspierającego koordynację programu „Razem bezpieczniej’”
w zastępstwie Komendanta Głównego Policji
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 25 lutego 2009r.
 
 
 
 
Opracowano:
w Biurze Prewencji KGP na podstawie materiałów źródłowych przekazanych przez komórki organizacyjne KGP stanowiące odpowiedź na korespondencję l.dz. ENP-70/62/09 z dnia 26 stycznia 2009r.
Powrót na górę strony