Zadania Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi

Policja.pl

Zadania Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi

 1. Opracowywanie i wdrażanie standardów w zakresie realizacji przez Policję zadań wynikających z przepisów ustaw:
  1. o ochronie osób i mienia,
  2. o broni i amunicji,
  3. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  4. o usługach detektywistycznych,
  5. Prawo przedsiębiorców;
 2. kontrolowanie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych oraz nadzorowanie planowania i realizacji czynności prowadzonych w tym zakresie przez jednostki organizacyjne Policji;
 3. wydawanie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli i upoważnień do kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;
 4.  kontrolowanie, na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podmiotów prowadzących koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie: usług ochrony osób i mienia lub wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz powierzanie przeprowadzenia ww. kontroli komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji;
 5. kontrolowanie, na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych;
 6. wykonywanie zadań w zakresie wymiany informacji o handlowych transferach broni i amunicji, zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991, str. 51 ze zm.) oraz art. 43 ust. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
 7. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem „Listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” i „Listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego”;
 8. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem rejestru „BROŃ”;
 9. udział w zespołach powoływanych przez:
  1. ministra właściwego do spraw wewnętrznych do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu specjalnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia,
  2. ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przeprowadzających weryfikacje i próby efektywności portów w zakresie ochrony żeglugi i portów;
 10. prowadzenie postępowań w sprawie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych: detektywa i pracownika ochrony;
 11. współpraca z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych;
 12. realizowanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Broni Alarmowej i Sygnałowej;
 13. udział w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie właściwości biura.

 

Powrót na górę strony