Programy krajowe i rządowe, strategie i koncepcje działań

Policja.pl

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017

Program jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Program stanowi narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  przy pomocy Międzyresortowego Zespołu ds. Programu.

Cel główny Programu Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych realizowany jest przez trzy cele szczegółowe:

  1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
  2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
  3. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Działania z tego zakresu prowadzone są w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane są przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane są projekty, które spełniają kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwalają na osiągnięcie celów założonych w Programie.

Cele szczegółowe Programu będą finansowane w ramach dotacji i realizowane przez:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,
  2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej, które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.
Powrót na górę strony