Programy krajowe i rządowe, strategie i koncepcje działań

Policja.pl

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów, określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi. Pierwszy tego typu dokument pt. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi został przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2003 r. Począwszy od 2009 r. nazwa dokumentu uległa zmianie na Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, a od 2013 r. wydłużono czas realizacji Planu z dwóch do trzech lat.

Zadaniami priorytetowymi na najbliższe lata są:

 •  usprawnienie i opisanie Krajowego Mechanizmu Referencyjnego - p. II.1
 •  ustawiczne zwiększanie świadomości społecznej nt. aktualnych zagrożeń przestępstwem handlu ludźmi - p. I.1-I.6
 •  bieżące gromadzenie i analizowanie danych nt. handlu ludźmi - p.V.1.

Dokument, wzorem poprzednich Planów, został podzielony na pięć części:

I. DZIAŁANIA PREWENCYJNE, w tym:

 • działania informacyjne, skierowane do ogółu społeczeństwa;
 • działania, popularyzujące problematykę handlu ludźmi, skierowane do określonych grup społecznych i zawodowych.

II. WSPARCIE I OCHRONA OFIAR, w tym:

 • usprawnienie koordynacji;
 • propozycje zmian legislacyjnych;
 • wsparcie ofiar;
 • wdrażanie modelu wsparcia / ochrony dziecka - ofiary handlu ludźmi.

III. ŚCIGANIE PRZESTĘPSTWA HANDLU LUDŹMI

IV. DZIAŁANIA SZKOLENIOWE, w tym:

 • szkolenia dla organów ścigania i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości;
 • szkolenia dla osób, zajmujących się profesjonalnie świadczeniem pomocy ofiarom handlu ludźmi.

V. BADANIA DOT. PROBLEMATYKI HANDLU LUDŹMI / EWALUACJA DZIAŁAŃ, w tym

 • badania zjawiska handlu ludźmi;
 • współpraca międzynarodowa.

Więcej informacji na stronie: www.handelludzmi.eu

 

Powrót na górę strony