Programy krajowe i rządowe, strategie i koncepcje działań

Policja.pl

Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Program adresowany jest do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych).

Realizacja Programu polega na udzielaniu wsparcia finansowego na realizację działań ułatwiających współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i osobami prawnymi prowadzącymi działalność w zakresie oświaty i wychowania, a także działającymi w szkole lub placówce stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

W szczególności dotyczy to przedsięwzięć:

-  promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowaniew uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;

-  wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;

-  włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;

-  umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

-  antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;

-  związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;

-  integrujących z lokalnym środowiskiem.

Powrót na górę strony