Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu planowania i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych przedsięwzięć standaryzacyjnych oraz gospodarki nieruchomościami

W dniach 4 – 6 marca 2015 r. w Zakopanem odbyło się, zorganizowane przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, szkolenie dedykowane policjantom i pracownikom Policji służby logistycznej, zajmujących się planowaniem i realizacją zdań inwestycyjno – remontowych oraz z zakresu gospodarowania nieruchomościami. W przedsięwzięciu tym udział wziął insp. Waldemar Wódkowski – Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP.

Podczas szkolenia podsumowana została działalność inwestycyjno – remontowa wykonywana w 2014 r., w szczególności zwrócono uwagę na zadania Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Przedstawiono priorytetowe zamierzenia przewidziane do realizacji w roku 2015, w tym omówiono potrzeby inwestycyjno remontowe zgłoszone przez jednostki Policji. Ważnym punktem szkolenia był temat dotyczący prawidłowego rozliczania zakończonych zadań inwestycyjnych oraz metodologii opracowywania programu inwestycyjnego, stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.    

W odniesieniu do gospodarki nieruchomościami w Policji poruszone zostały zagadnienia związane z racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem zasobami obiektów będących w trwałym zarządzie jednostek Policji, tworzeniem perspektywistycznych planów pozyskiwania terenów niezabudowanych lub obiektów kubaturowych w odniesieniu do potrzeb związanych z poprawą bazy lokalowej siedzib jednostek Policji różnych szczebli.

Ponadto, w ramach tego szkolenia przekazane zostały wskazówki oraz podjęto dyskusję w obszarze możliwości pozyskiwania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020 i ich wykorzystania na cele działalności inwestycyjno – remontowej.

Szkolenie to miało na celu zwiększenie efektywności przebiegu procesów inwestycyjnych i remontowych na każdym etapie ich realizacji rozpoczynając od prac planistycznych, przygotowania formalno – prawnego, wykonawstwa, jak i odbiorów oraz rozliczenia finansowego zadań. Stało się również okazją do wymiany doświadczeń, przez co możliwym było podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli poszczególnych jednostek Policji z zakresu budownictwa służbowego, przepisów prawa budowlanego oraz pogłębienie umiejętności w obszarze realizacji doraźnych i długoterminowych działań inwestora. 

Powrót na górę strony
Polska Policja