Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakupy na mistrzostwa cz. II

Prawie 45 milionów euro wydano w ramach siedmiu projektów realizowanych przez Komendę Główną Policji przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Część tych zakupów i przedsięwzięć opisaliśmy w numerze sierpniowym. Teraz zaprezentujemy sprzęt transportowy i specjalistyczny.

AKCJE I OPERACJE POLICYJNE

W ramach projektu PL 0234 „Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji” kupiono 66 samochodów osobowo‑terenowych z nadwoziem typu pick‑up, przystosowanych do środków technicznych będących w wyposażeniu policyjnych jednostek, 10 reflektorów olśniewających, 8 pojazdów oznakowanych typu furgon w wersji ruchome stanowisko dowodzenia (RSD) oraz 7 zestawów oświetleniowych dla komórek minersko‑pirotechnicznych AT.

Sprzęt ten wykorzystywany jest podczas akcji i operacji policyjnych związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami naturalnymi i awariami technicznymi. Pomaga w zapewnieniu porządku w trakcie uroczystości i imprez masowych, w ochronie życia i zdrowia obywateli, ewakuacji ludności i zabezpieczenia mienia pozostawionego w strefach ewakuacji, podczas neutralizacji zbiorowych naruszeń prawa. Samochody osobowo‑terenowe na bieżąco wykorzystywane są podczas służby patrolowej, do działań ratowniczych, na przykład do ewakuacji podczas powodzi. Pomagają także zespołom pogotowia ratunkowego, kiedy te ostatnie nie są w stanie dojechać do poszkodowanych własnymi, specjalistycznymi środkami transportu.

NA GRANICY LĄDOWEJ I MORSKIEJ

40 skuterów terenowych, 35 samochodów z mobilnymi terminalami dostępowymi, 
25 pojazdów operacyjno‑konwojowych (OK), 51 motocykli ciężkich, 8 małych więźniarek (MW), 4 duże więźniarki (DW) i jedna łódź morska oraz 1717 kamizelek kuloodpornych –to sprzęt, który umożliwia Policji realizację zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

                        
Radiowóz z mobilnym terminalem dostępowym

Skutery terenowe umożliwiają ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń skierowanych przeciwko przyrodzie i środowisku naturalnemu, popełnianych w terenach trudno dostępnych, gdzie dojazd typowymi środkami transportu jest niemożliwy.

35 samochodów z mobilnymi terminalami dostępowymi wykorzystywanych jest do przeciwdziałania nielegalnej migracji na granicy UE. Mobilne terminale umożliwiają szybkie sprawdzenie osób w policyjnych bazach danych, nawet na terenach, gdzie łączność radiowa z jednostką Policji jest ograniczona.

Natomiast kupno 8 MW, 4 DW i 25 pojazdów OK zdecydowanie zwiększa efektywność podczas konwojowania osób zatrzymanych i pozbawionych wolności.

Łódź morska wpływa na poprawę zabezpieczenia granicy na Bałtyku oraz na bezpieczeństwo turystów. Przy jej użyciu uratowano w ubiegłym roku życie czterem osobom. Łódź służy także do zwalczania kłusownictwa oraz zabezpieczania imprez sportowych i festynów.

1717 kamizelek kuloodpornych poprawi bezpieczeństwo policjantów pełniących służbę na terenach przygranicznych zagrożonych przestępczością związaną z nielegalną migracją oraz przemytem różnego rodzaju towarów, w tym broni palnej.

OBSERWACJE Z LĄDU I POWIETRZA

By podwyższyć skuteczność policyjnych jednostek obserwacyjnych w południowo‑wschodniej, południowo‑zachodniej i centralnej Polsce, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo kraju oraz obszaru Schengen, korzystając z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który przyznał na ten cel 3 378 tys. euro (całkowity koszt przedsięwzięcia 3 975 tys. euro) kupiono 12 osobowych samochodów do obserwacji wraz z urządzeniami do radionamierzania i lokalizacji GPS/GSM.

Realizacja rozpoczętego w marcu 2009 r. projektu ma zostać zakończona do 30 kwietnia 2012 r., na co wyraziły zgodę Komitet Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii.

Projekt obejmuje doposażenie wydziałów techniki operacyjnej jednostek Policji w urządzenia przeznaczone do działań operacyjno‑rozpoznawczych, a lotnictwa policyjnego w system obserwacji lotniczej, umożliwiający wspomaganie zadań służby obserwacji.

Dotychczas kupiono 3 zestawy systemów typu imsi‑catcher do lokalizowania telefonów komórkowych w sieci GSM, 9 urządzeń radionamiarowych oraz 12 samochodów przystosowanych do zabudowy w wymieniony sprzęt. Pojazdy te zostały przekazane do 6 jednostek Policji. Przeszkolono także 12 policyjnych załóg (24 osoby) z zasad obsługi i eksploatacji tych urządzeń.

Kupiono także system obserwacji lotniczej. Projekt przewiduje instalację tego systemu na pokładzie policyjnego śmigłowca, przeszkolenie 3 instruktorów Zarządu Lotnictwa Policji oraz zorganizowanie transgranicznych ćwiczeń w obserwacji.

Nowe urządzenia wraz z przeszkoleniem jednostek obserwacyjnych przybliżą polską Policję do zunifikowanych standardów Unii Europejskiej oraz przyczynią się do skuteczniejszego zwalczania terroryzmu, korupcji oraz przestępczości zorganizowanej i transgranicznej.

Tadeusz Noszczyński

                                                                                                                                                                                           zdj. Andrzej Mitura

Materiały z miesięcznika POLICJA 997

Powrót na górę strony