Policja.pl

Zadania Biura Logistyki Policji

Biuro Logistyki Policji KGP realizuje zadania związane z koordynowaniem i nadzorowaniem działalności gospodarki inwestycyjno-remontowej, spraw mieszkaniowych oraz gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie kwatermistrzowskim, transportu, uzbrojenia i techniki policyjnej, w tym zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji i biur KGP w sprzęt i materiały.

Do zadań Biura Logistyki Policji należy w szczególności:

 • koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjno-remontowej oraz gospodarowania nieruchomościami będącymi w posiadaniu Policji;
 • określanie standardów i norm sprzętu oraz wyposażenia użytkowanego przez Policję, a także zasad jego przyznawania i użytkowania;
 • koordynowanie i monitorowanie gospodarki kwatermistrzowskiej, transportowej, uzbrojenia i techiki policyjnej w jednostkach organizacyjnych Policji;
 • obsługa logistyczna służby Lotnictwa Policji;
 • przygotowywanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach KGP oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją, a także gospodarowanie nieruchomościami KGP;
 • zapewnienie obsługi materiałowej, technicznej i transportowej dla KGP i Centralnego Pododziału Kontrterorystycznego Policji "BOA" oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 • zapewnienie obsługi administracyjnej dla KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się w obiektach KGP;
 • gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi KGP, prowadzenie spraw mieszkaniowych policjantów, pracowników, emerytów i rencistów KGP oraz emerytów i rencistów, dla których ostatnim miejscem pełnienia służby był urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 • utrzymanie czystości w obiektach KGP oraz na terenach do nich przyległych;
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w obiektach KGP oraz gospodarowanie sprzętem ochrony przeciwpożarowej, a także koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji i podmiotach nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji;
 • gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.
Powrót na górę strony