Aktualności

Policja.pl

Konferencja krajowa w Toruniu (2015r.)

Data publikacji 09.07.2015

W dniach 08 – 10 lipca 2015 r. w Toruniu odbywa się kolejna (siódma) z konferencji organizowanych przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Konferencję otworzył insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Tematem przewodnim konferencji jest system szkoleń (struktura, programy nauczania, metoda doboru trenerów oraz uczestników, ewaluacja) pod kątem wprowadzenia do systemu szkolenia z zakresu wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), ewentualnych zmian, które umożliwią efektywniejsze przekazywanie wiedzy z w/w zakresu, a przede wszystkim dostosowanie programów oraz metod nauczania, do oczekiwań i rzeczywistych potrzeb ich adresatów.

Podkreślić należy, że szkolenia są kluczowym i najważniejszym narzędziem, dzięki któremu możliwe jest szerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu SIS II, a tym samym zapewnienie, że sam system będzie użytkowany w sposób prawidłowy i efektywny.  Na wspomniany element pracy Biur SIRENE zwraca uwagę Komisja Europejska zachęcając Państwa Członkowskie do dzielenia się wzajemną wiedzą, doświadczeniami w tym obszarze, a także wykorzystywania w tym celu dostępnych narzędzi i źródeł.

Biorąc pod uwagę fakt, że jednym z czynników ograniczających możliwości szkoleniowe są kwestie finansowe, w ramach przedmiotowej konferencji, oprócz rozwiązań w zakresie systemów szkoleń przyjętych u wybranych Użytkowników krajowych SIS (UdsC, SG, Policja), zaprezentowane zostaną źródła i narzędzia, za pomocą których można podnosić kwalifikacje zawodowe w obszarze SIS. W tym celu przedstawione zostaną przykładowe projekty realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) oraz Zapobieganie i Walka z Przestępczością (ISEC).

Dążeniem organizatorów konferencji - BMWP KGP - jest, dzięki zaprezentowaniu uczestnikom konferencji różnych rozwiązań systemowych przyjętych przez poszczególnych użytkowników SIS, a także z projektów realizowanych ze środków finansowych pochodzenia zagranicznego, wprowadzenie do systemu szkoleń z zakresu SIS II, takich zmian, które sprawią, że SIS II będzie coraz lepiej i skuteczniej wykorzystywany przez organy wymiaru ścigania w przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom w strefie Schengen.

W konferencji bierze udział 70 uczestników - przedstawiciele:

  • Straży Granicznej,
  • Urzędu ds. Cudzoziemców,
  • Prokuratury Generalnej,
  • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • szkół Policji (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, szkoły Policji w Pile, Słupsku i Katowicach),
  • jednostek terenowych Policji,
  • Komendy Głównej Policji (Gabinet KGP, Biuro Finansów, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, Biuro Służby Kryminalnej).

Prelegentami podczas konferencji są przedstawiciele w/w uczestników, tj. SG, UdsC, szkół Policji oraz Gabinetu KGP i BMWP KGP, będący ekspertami w tematyce dotyczącej strefy Schengen, SIS II, Europol-u, a także prowadzeniu szkoleń m. in. w w/w obszarach, jak również zarządzania projektami.

Kolejna konferencja (międzynarodowa), organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się w Krakowie w dniach 02 – 04 września 2015 r. Jej tematem przewodnim będą kwestie związane z wprowadzaniem do SIS wpisów na podstawie art. 24 Rozporządzenia nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

czytaj więcej

  • Zdjęcia: KMP w Toruniu

Powrót na górę strony