Aktualności

Policja.pl

Konferencja krajowa w Poznaniu (2016r.)

Data publikacji 18.02.2016

W dniach 17 – 19 lutego 2016 r. w Poznaniu  odbywa się konferencja krajowa, organizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014), której wiodącym tematem jest zapobieganie i zwalczanie terroryzmu, w tym  zagrożeń wiążących się ze zjawiskiem tzw. zagranicznych bojowników.

Konferencja została uroczyście otwarta przez Pana mł. insp. Piotra Mąkę, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Pana podinsp. Łukasza Wilińskiego,  Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Temat toczącej się konferencji jest kontynuacją problematyki poruszanej podczas wcześniej organizowanych przez BMWP KGP konferencji, m. in. międzynarodowej (Kraków 02 – 04.09.2015) oraz krajowej (Wrocław 08 – 10.10.2015), w trakcie których przedstawione zostały kwestie związane z masowym napływem imigrantów na obszar państw strefy Schengen i wiążące się z tym ewentualne zagrożenia. Pod uwagę wzięto również ostatnie wydarzenia, w szczególności zwiększenie liczby ataków i zamachów terrorystycznych, w których udział biorą przedstawiciele państw Bliskiego Wschodu powiązani z Państwem Islamskim, dlatego też teraz przedstawiane są problemy bezpośrednio dotyczące powyższego zjawiska.

Zgodnie z agendą ww. konferencji omówione zostaną narzędzia i formy współpracy właściwych służb krajowych, wykorzystanie kanałów wymiany informacji, tj. SIS, INTERPOL, EUROPOL, a także procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub ataku terrorystycznego na terytorium Polski.

Ponadto, z uwagi na fakt, że na forum międzynarodowym i krajowym, dyskutowane są różne scenariusze postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze Schengen, zostaną zaprezentowane niektóre z nich,
a także aktualny stan przygotowania, ryzyka i zagrożenia będące konsekwencją ewentualnego przywrócenia kontroli na granicach.

Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie przygotowania i współpracy polskich służb właściwych w ww. zakresie, na przykładzie organizacji imprez masowych w Polsce w 2016, wymiana informacji na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na terytorium Polski oraz stosowane mechanizmy efektywnej współpracy pomiędzy służbami krajowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Biorąc pod uwagę, że jednym z narzędzi, które mają służyć powyższemu celowi jest SIS, przedyskutowane zostaną możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania SIS II wobec wzrostu zagrożenia przestępczością transgraniczną i terroryzmem,
w związku z rosnącą falą migracji i zwiększającą się ilością wpisów w międzynarodowych bazach danych dotyczących tzw. zagranicznych bojowników.

Kolejnym z tematów zaplanowanych do poruszenia w trakcie konferencji jest  też identyfikacja cudzoziemców w kontekście posługiwania się przez nich sfałszowanymi lub unieważnionymi dokumentami oraz rola Straży Granicznej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej na przykładzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dodatkowo przedstawione zostaną najnowsze i najważniejsze informacje z zakresu toczących się obecnie na forum UE prac legislacyjnych, związanych z problematyką zagrożenia terroryzmem.

W konferencji bierze udział 50 uczestników, którzy są przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Urzędu ds. Cudzoziemców, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biur KGP (BMWP, Główny Sztab Policji) oraz jednostek terenowych Policji.

Prelegentami tematów prezentowanych podczas konferencji są eksperci powyżej wymienionych urzędów i służb.

 

Kolejna konferencja (międzynarodowa), organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się w Gdańsku w dniach 16 – 18 marca 2016 r.

 

Więcej informacji o funduszach norweskich znajduje się na stronie: www.norwaygrants.org.

Powrót na górę strony