Aktualności

Policja.pl

Konferencja międzynarodowa w Gdańsku (2016r.)

Data publikacji 18.03.2016

W dniach 16–18 marca 2016r. w Gdańsku odbywa się konferencja międzynarodowa organizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014). 

Jej wiodącym tematem jest zapobieganie i zwalczanie terroryzmu, w tym  zagrożeń wiążących się ze zjawiskiem tzw. zagranicznych bojowników.

Konferencja została uroczyście otwarta przez Pana insp. Jarosława Rzymkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Pana podinsp. Łukasza Wilińskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Temat toczącej się konferencji jest kontynuacją problematyki poruszanej podczas konferencji wcześniej organizowanych przez BMWP KGP, m. in.:

 • międzynarodowej (Kraków, 02–04 września 2015r.)
 • krajowej (Wrocław, 08–10 października 2015r.)
 • krajowej (Poznań, 17-19 lutego 2016r.),

w trakcie których przedstawione zostały kwestie związane z masowym napływem imigrantów na obszar państw strefy Schengen i wiążące się z tym ewentualne zagrożenia. Pod uwagę wzięto również ostatnie wydarzenia, w szczególności zwiększenie liczby ataków i zamachów terrorystycznych, w których udział biorą przedstawiciele państw Bliskiego Wschodu powiązani z Państwem Islamskim.

Zgodnie z agendą ww. konferencji omówione zostaną:

 • narzędzia i formy współpracy właściwych służb i organów,
 • wykorzystanie kanałów wymiany informacji, tj. SIS, INTERPOL, EUROPOL,  
 • zwiększenie efektywności wykorzystania SIS II wobec wzrostu zagrożenia terroryzmem (ze strony tzw. zagranicznych bojowników) i przestępczością transgraniczną w związku z rosnącą falą migracji,
 • stan przygotowania i współpracy polskich służb właściwych w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przykładzie organizacji imprez masowych w 2016, tj. Światowych Dni Młodzieży, szczytu NATO,
 • wymiana informacji na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na terytorium Polski,
 • najnowsze i najważniejsze informacje z zakresu toczących się obecnie na forum UE prac legislacyjnych, związanych z problematyką zagrożenia terroryzmem,
 • praktyka, procedury i stan faktyczny – wykorzystanie narzędzi SIS w zwalczaniu i zapobieganiu ww. wspomnianym zagrożeniom, prawidłowe stosowanie  podstaw prawnych – doświadczenia Państw Członkowskich.

Dzięki zróżnicowaniu merytorycznemu, a także międzynarodowemu charakterowi konferencji, możliwa będzie wymiana doświadczeń, opinii i ewentualnego wypracowania rozwiązań dających możliwość efektywniejszej współpracy w tym zakresie.

W konferencji bierze udział 60 uczestników (w tym 30 gości zagranicznych), którzy są przedstawicielami:

 • eu-LISA,
 • FRONTEX-u,
 • INTERPOL-u,
 • Biur SIRENE,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Straży Granicznej,
 • Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
 • jednostek terenowych Policji.

Prelegentami tematów prezentowanych podczas konferencji są eksperci powyżej wymienionych urzędów i służb.

Więcej informacji o funduszach norweskich znajduje się na stronie: www.norwaygrants.org.

 • Zdjecia KWP Gdańsk

Powrót na górę strony