Konferencje międzynarodowe

Policja.pl

Konferencja międzynarodowa we Wrocławiu (2015r.)

W dniach 6 – 8 maja 2015 r. we Wrocławiu odbywa się druga konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

To już piąta konferencja związana z funkcjonowaniem SIS II i możliwa do realizacji dzięki środkom finansowym uzyskanym na ww. projekt.

Konferencję otworzył i przewodniczy jej nadkom. Łukasz Wiliński, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Szef polskiego Biura SIRENE.

W konferencji bierze udział 60 uczestników, w tym:

  • 28 gości zagranicznych, którzy reprezentują:

Biura SIRENE innych Państw Członkowskich,
Komisję Europejską.

  • 32 gości krajowych, którzy reprezentują:

Prokuraturę Generalną,
Prokuratury Okręgowe,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Straż Graniczną,
Komendę Główna Policji oraz jednostki terenowe Policji.

Tematem przewodnim konferencji jest:

  • dokonywanie do SIS wpisów z art. 26 Decyzji 533/2007,
  • Europejski Nakaz Aresztowania,
  • ekstradycja.


Ubiegłoroczna konferencja krajowa w Poznaniu (3 – 5 września 2014 r.), również dotyczyła kwestii związanych z art. 26, jednak koncentrowała się ona na aspektach technicznych związanych z dostosowaniem wpisów SIS1 do wymagań SIS II na poziomie krajowym.
Teraz o aspekcie tym dyskutuje się na forum międzynarodowym w szerszym zakresie, przedstawiane są m.in. statystyki obrazujące poziom wykorzystania przez Państwa Członkowskie nowych funkcjonalności SIS II w zakresie art. 26 Dec. 533/2007 - dodawanie ENA, fotografii, kart daktyloskopijnych, linkowanie.

Ponadto poruszane są kwestie związane z poszukiwaniem osób na podstawie art. 26 Dec. 533/2007 przez Państwa Członkowskie nie będące członkami Unii Europejskiej na przykładzie Szwajcarii.

W agendzie zaplanowano też zaprezentowanie tematu dotyczącego doświadczeń węgierskiego Biura SIRENE w zakresie deportacji z Kanady oraz nowej praktyki organizacji konwojów drogą lądową.

Biorąc pod uwagę fakt, że naszymi gośćmi są wspomniani już na wstępie przedstawiciele Komisji Europejskiej, Biur SIRENE innych Państw Członkowskich, jak również Prokuratury Generalnej, Prokuratur Okręgowych, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji, którzy na co dzień mają do czynienia z międzynarodowym obrotem prawnym, do agendy konferencji dołączono temat poświęcony europejskiej sieci sądowej do spraw karnych oraz  Eurojustu i krajowego systemu koordynacyjnego Eurojustu – rola w ułatwianiu współpracy międzynarodowej w sprawach karnych na przykładzie Polski.

Swoimi doświadczeniami w zakresie pracy Biur SIRENE dzielą się koledzy z Wlk. Brytanii – państwa, które od 13 kwietnia 2015 r. zostało podłączone do SIS II, oraz Chorwacji, która jest nowym członkiem Unii Europejskiej.

Naszymi prelegentami są goście zagraniczni, m.in. przedstawiciel KE, reprezentanci innych Biur SIRENE (Czechy, Chorwacja, Szwajcaria, Wlk. Brytania, Węgry), jak również Prokuratury Generalnej, Prokuratury Okręgowej oraz Policji.

Kolejna konferencja, organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, będzie konferencją krajową – odbędzie się ona w Kielcach w dniach 1 – 3 czerwca 2015 r. Konferencja ta będzie miała charakter typowo policyjny i z tego punktu widzenia zostaną przedstawione kwestie związane z funkcjonowaniem i wykorzystaniem przez Policję SIS II - nowe funkcjonalności, możliwości systemu do wykorzystania przez Policję, procedury wewnętrzne Policji, problemy i wątpliwości związane z wymianą informacji.

Powrót na górę strony