Policja.pl

Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej

Realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców oraz ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstwa lub związanego z przestępstwem.
 

Do zadań Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej należy w szczególności:

 • identyfikowanie nowych trendów i czynników sprzyjających występowaniu przestępczości gospodarczej, korupcyjnej oraz metod zapobiegania i ich zwalczania;
 • identyfikowanie, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie obszarów zagrożonych przestępczością gospodarczą, korupcją oraz dokonywanie oceny stanu zagrożenia  przestępczością gospodarczą, korupcją na terenie kraju;
 • opracowywanie i wdrażanie kierunków oraz sposobów skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym oraz korupcyjnym;
 • inicjowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych;
 • prowadzenie krajowej współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej, organami społecznymi i przedstawicielami innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz korupcyjnej;
 • prowadzenie międzynarodowej współpracy z uprawnionymi podmiotami w zakresie realizacji zadań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz korupcyjnej;
 • realizowanie zadań krajowego biura do spraw odzyskiwania mienia;
 • koordynowanie i wspieranie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Policji do spraw odzyskiwania mienia;
 • opracowywanie i wdrażanie kierunków w zakresie skutecznego ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstwa lub związanego z przestępstwem;
 • współdziałanie z krajowymi podmiotami uprawnionymi do ujawniania, identyfikowania zabezpieczania i odzyskiwania mienia;
 • prowadzenie współpracy międzynarodowej, dotyczącej problematyki ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem;
 • współdziałanie z podmiotami wprowadzającymi innowacyjne rozwiązania dotyczące instrumentów w usługach finansowych;
 • współdziałanie z podmiotami oferującymi m.in.: obsługę płatności online i płatności  mobilnych, e-bankowość i bankowość mobilną, pożyczki online, cyfrowe waluty, pożyczki społecznościowe;
 • monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w pracy wykrywczej prowadzonej przez jednostki Policji.

 

Powrót na górę strony