Główny Sztab Policji

Policyjny Rejestr Imprez Masowych (PRIM)

Data publikacji 22.08.2023

Komendant Główny Policji jako administrator danych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) rozpatruje wnioski osób dotyczące przetwarzania ich danych w Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych.

1. Administrator danych

Komendant Główny Policji

Dane kontaktowe:

ul. Puławska 148/150,
02 – 624 Warszawa

tel. sekretariat 47 72 14 79

faks sekretariat 47 72 129 21

2. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe:

ul. Puławska 148/150,
02 – 624 Warszawa

tel. 47 72 127 34

faks 47 72 128 73

email: iod.kgp@policja.gov.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych w zbiorze PRIM

Określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171):

Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, dotyczące imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, w zakresie obejmującym dane osobowe o osobach, wobec których:

a. zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową oraz zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

b. został wydany zakaz zagraniczny;

oraz o terminach i miejscach przeprowadzania tych imprez (art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b; art. 36 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

8.1.2. Zakres przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, zawiera dane:

1) o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, obejmujące:

a. imię i nazwisko, używane pseudonimy,

b. datę i miejsce urodzenia,

c. numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,

d. adres zamieszkania lub stałego pobytu,

e. adres korespondencyjny,

f. informację o karalności,

g. przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piłki nożnej;
 

2) o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, obejmujące:

a. imię i nazwisko, używane pseudonimy,

b. datę i miejsce urodzenia,

c. numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,

d. adres zamieszkania lub stałego pobytu,

e. adres korespondencyjny,

f. informację o karalności,

g. informacje o zastosowaniu środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową lub środka karnego, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

h. przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piłki nożnej;
 

3) o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców, obejmujące:

a. ich nazwę,

b. imię i nazwisko osoby działającej w imieniu osób zrzeszonych,

c. liczbę członków,

d. miejsce spotkań oraz charakterystykę zachowań i metod działania osób, o których mowa w lit. c, oraz elementy charakterystyczne, w szczególności oznakowanie ubrania,

e. informacje o czynach noszących znamiona przestępstwa albo wykroczenia o charakterze chuligańskim z udziałem osób, o których mowa w lit. c,

f. informacje o wzajemnych relacjach pomiędzy poszczególnymi klubami, organizacjami i stowarzyszeniami;
 

4) o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach, obejmujące:

a. datę i miejsce zdarzenia,

b. informacje o rodzaju imprezy, w związku z którą doszło do zdarzenia,

c. skutki zdarzenia,

d. informacje o działaniach i podjętych środkach zaradczych;
 

5) o związkach i klubach sportowych, obejmujące:

a. nazwę związku lub klubu sportowego oraz skład ich władz,

b. adres siedziby,

c. informacje o rodzaju rozgrywek, w których związek lub klub uczestniczył, uczestniczy oraz do jakich się zakwalifikował,

d. informacje o obiektach sportowych, z których związek lub klub stale korzysta;
 

6) o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników;
 

7) o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, obejmujące:

a. rodzaj obiektu i jego nazwę,

b. informacje dotyczące dopuszczenia obiektu do użytkowania,

c. informacje dotyczące usytuowania obiektu wraz z planem i jego opisem,

d. informacje o pojemności obiektu,

e. informacje dotyczące służby porządkowej i służby informacyjnej;

8) o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez oraz informacje o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach przejazdów oraz o liczebności grup uczestników;

9) o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, i organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, obejmujące:

a. nazwę lub imię i nazwisko organizatora wraz z jego siedzibą oraz adresem,

b. określenie masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, w związku z którą organizowany jest przejazd;
 

10) o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy, w tym ich nazwę, siedzibę oraz adres;

11) o osobach upoważnionych do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego o informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, obejmujące:

a. imię i nazwisko,

b. numer PESEL,

c. nazwę i adres podmiotu, w imieniu którego wniosek został skierowany.

Określone w Zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2015 r. poz. 14):

§ 1 1. W komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach sztabowych prowadzi się bazę danych o nazwie „Policyjny Rejestr Imprez Masowych”, zwany dalej „PRIM”.

 1. W PRIM gromadzi się i przetwarza się informacje dotyczące:
  1. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych – w zakresie określonym w art. 40 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej „ustawą”;
  2. bezpieczeństwa imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe – w zakresie określonym w art. 36 ust. 2 ustawy;
  3. osób upoważnionych do kierowania do PRIM zapytań w imieniu podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 38 ustawy;
  4. działań policyjnych w formie zabezpieczenia prewencyjnego, akcji policyjnej lub operacji policyjnej – podejmowanych w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (…)

Określone w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2020 r. poz. 97):

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanych dalej „informacjami”, przez podmioty zobowiązane, wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowiedzi.

5. Warunki formalne wniosków dotyczących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych (PRIM)

PRAWO OSÓB DO INFORMACJI – informacja ogólna

Zgodnie z art. 22-24 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości osobie, której dane dotyczą, przysługuje na jej wniosek prawo do:

1. uzyskania od administratora informacji, czy jej dane są przetwarzane

2. w sytuacji ich przetwarzania prawo do informacji o:

 • celu i podstawie prawnej ich przetwarzania;
 • kategorii danych osobowych i danych, które są przetwarzane;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach służących określeniu tego okresu;
 • możliwości wniesienia wniosku do administratora o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby;
 • prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych oraz danych kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór;
 • źródle pochodzenia danych

3. dostępu do jej danych osobowych

4. wystąpienia z wnioskiem do administratora o niezwłoczne:

 • uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych – w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
 • usunięcie danych osobowych – w przypadku gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI LUB O UZUPEŁNIENIE, UAKTUALNIENIE, SPROSTOWANIE I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Pisemny wniosek w języku polskim powinien zawierać:   

 1. imię i nazwisko składającego wniosek
 2. numer PESEL lub datę urodzenia
 3. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania)
 4. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
 5. podpis osoby składającej wniosek.

Wniosek może być złożony przez pełnomocnika.

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa określa art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz  z 2019 r. poz. 60), tj.:

 1. pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
 2. pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego,
 3. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

Wniosek można skierować:

 1. listownie:

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: Elektroniczna skrzynka podawcza

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości każda osoba, której dane są przetwarzane w SWD Policji ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

Skargę do PUODO można skierować m.in.:

 1. listownie:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakładce Kontakt 
Powrót na górę strony