Wydział Ochrony Pracy

Wydział Ochrony Pracy realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz medycyny pracy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", a także związane z koordynowaniem działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji.

Do zadań Wydziału Ochrony Pracy należy w szczególności:

 1. kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";
 2. bieżące informowanie Komendanta Głównego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. koordynowanie, nadzorowanie i realizowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego w Policji;
 4. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 5. prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz pracowników KGP;
 6. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 7. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służbyi pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
 8. realizowanie zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" oraz koordynowanie tych zadań w jednostkach organizacyjnych Policji;
 9. organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w odniesieniu do policjantów KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz pracowników KGP;
 10. zapewnienie przeprowadzania badań oraz szczepień ochronnych policjantów i pracowników Policji delegowanych do pełnienia służby lub pracy w kontyngencie policyjnym przed wyjazdem z kraju w rejon działania kontyngentu, a także badań policjantów i pracowników Policji bezpośrednio po powrocie do kraju oraz koordynowanie czynności w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz pierwszej pomocy.
Powrót na górę strony