Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Edycja szkolenia Liderów z zakresu zmian w procedurze karnej

Data publikacji 10.09.2014

Kontynuacja przedsięwzięć szkoleniowych funkcjonariuszy z zagadnień związanych z Nowym modelem postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

W dniach 4-5 września 2014 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się druga edycja szkolenia z zakresu zmian w procedurze karnej przeznaczonego dla funkcjonariuszy prowadzących postępowania przygotowawcze oraz nadzorujących pracę dochodzeniowo-śledczą w poszczególnych Komendach Wojewódzkich Policji, Komendzie Stołecznej oraz Biurach Komendy Głównej Policji.

Przedsięwzięcie edukacyjne jest kontynuacją cyklu szkoleń mających na celu przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań zgodnie z Nowym modelem postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Zadanie to jest realizowane przez Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Szkołę Policji w Pile i jest jednym z licznych przedsięwzięć podejmowanych przez zespół do spraw monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej, powołany przez Komendanta Głównego Policji w dniu 30 kwietnia 2014 roku decyzją nr 170.

Pierwsza edycja takiego szkolenia odbyła się w dniach 7-8 sierpnia 2014 roku w Szkole Policji w Pile, a cała inicjatywa stanowi realizację postanowień Porozumienia zawartego 30 lipca 2014 roku przez Komendanta Głównego Policji z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Porozumienie to ma na celu współpracę tych podmiotów w zakresie organizacji i przygotowania szkoleń dla wyłonionej wśród funkcjonariuszy Policji grupy tzw. „liderów”.

W ramach szkolenia połączonego z praktycznymi warsztatami omówione zostały przede wszystkim główne kierunki zmian w kształcie postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na czynności Policji realizowane w ramach postępowań przygotowawczych. Ponadto przedstawiono zagadnienia obejmujące prawa i obowiązki stron procesu karnego, zmiany w zakresie środków przymusu procesowego oraz trybów konsensualnych, postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem I instancji.

Zajęcia w Katowicach tak jak w poprzedniej edycji poprowadzili członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości będący jednocześnie wykładowcami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - dr hab. Sławomir Steinborn – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz prokurator Janusz Śliwa – Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie.

Powrót na górę strony