Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gratulujemy!

Data publikacji 12.09.2014

W tym roku Szkoła Policji w Pile obchodzi 60 lecie istnienia. Placówka funkcjonuje od 15 września 1954 r.

W tym roku Szkoła Policji w Pile obchodzi 60 lecie istnienia. Placówka funkcjonuje od 15 września 1954 r. W dniu 12 września odbędą się główne obchody związane z tą ważną, w życiu Szkoły i całej Policji, rocznicą.  Z ramienia Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji weźmie w nich udział dyrektor Biura, insp. Mariusz Wiatr. Informacje o obchodach można znaleźć na stronie Szkoły:http://pila.szkolapolicji.gov.pl  

Pilska Szkoła jest placówką wyspecjalizowaną w kształceniu policjantów służby kryminalnej, corocznie jej mury opuszcza ponad tysiąc „kryminalnych” po ukończeniu  różnorodnych kursów specjalistycznych.

W tym roku Szkoła zainaugurowała dwa nowe kursy specjalistyczne: dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz dla policjantów wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze. Kursy te będą stanowić podstawę szkolenia policjantów służby kryminalnej. W składzie zespołu opracowującego programy kursów byli przedstawiciele Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Szkoły Policji w Pile.

Obecnie trwają przygotowania do opracowania i wdrożenia nowego, bardzo istotnego z punktu widzenia działań Policji kursu - z zakresu nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym.

Szkoła Policji w Pile od wielu lat jest bliskim partnerem biur Komendy Głównej Policji ds. kryminalnych, będących poprzednikami Biura Służby Kryminalnej. Jest również naszym bliskim partnerem od  momentu powołania Biura, czyli od kwietnia 2013 r.

Wspólnie realizujemy wiele kursów, konferencji, warsztatów i innych przedsięwzięć szkoleniowych. Jednym z większych przedsięwzięć była wspólna organizacja w roku 2013 kursów specjalistycznych w formie doskonalenia lokalnego dla policjantów służby kryminalnej. Projekt obejmował kilka edycji dwóch kursów: w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej oraz w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji. Kursy, organizowane w ośrodkach Centrum Usług Logistycznych przez Biuro Służby Kryminalnej KGP, były prowadzone przez kadrę Szkoły, co pozwoliło na zachowanie bardzo wysokiego poziomu dydaktycznego, a jednocześnie umożliwiło przeszkolenie większej niż planowano, liczby policjantów.
W okresie od lipca do października 2013 roku przeszkolono 149 osób.

Kolejnym dużym wspólnym przedsięwzięciem są prace związane z przygotowaniem Policji do realizacji zadań po wejściu w życie zmian procedury w sprawach karnych, planowanych od lipca 2015 roku w związku ze zmianami kodeksu postępowania karnego. Przedstawiciele Szkoły oraz Biura wchodzą w skład zespołu Komendanta Głównego Policji do spraw monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej.

Już pod koniec września rozpoczniemy kolejny wspólny projekt – komponent szkoleniowy finansowany w ramach funduszu pomocy rozwojowej: „Zaawansowane metody zarządzania informacjami, stosowane w ramach europejskich standardów wywiadu kryminalnego, struktura wywiadu kryminalnego w Policji polskiej”. Komponent ten jest częścią projektu Policji polskiej skierowanego do organów ścigania Mołdawii: „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości”. W ramach komponentu od 22 września do 2 października eksperci z Biura Służby Kryminalnej KGP oraz wykładowcy Szkoły przeszkolą przedstawicieli organów ścigania Mołdawii z zakresu zagadnień związanych z nowoczesnymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i zarządzania informacjami kryminalnymi.

Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i logistycznym. Obecnie planowana jest budowa nowego budynku hotelowego, co niewątpliwie polepszy warunki bytowe. Jednak najważniejszym elementem, przesądzającym o bardzo wysokim poziomie placówki, jest bardzo dobrze wykształcona, znakomicie przygotowana od strony dydaktycznej, a  przede wszystkim - zaangażowana w swoją pracę kadra.

Kierownictwo Szkoły: jej Komendant – insp. Jerzy Powiecki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych – insp Piotr Gaca oraz Zastępca Komendanta ds. Logistycznych – mł. insp. Roman Gryczka dokładają starań, aby kierowana przez nich placówka była nowoczesna i spełniała oczekiwania zarówno kierownictwa Policji, jak i funkcjonariuszy, poszukujących w jej murach odpowiedzi na pytanie: „jak być dobrym gliną”.

Szkole życzymy dalszych sukcesów i kontynuacji tak wspaniałego zaangażowania w przygotowanie służby kryminalnej do efektywnej i profesjonalnej realizacji zadań oraz, co najmniej, kolejnych 60 lat istnienia.

 

mł. insp. Maria Halczyj-Siwecka

 

Powrót na górę strony