Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa kadry kierowniczej Wydziału dw. z Korupcją Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z naczelnikami, zastępcami oraz funkcjonariuszami Wydziałów dw. z Korupcją Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji

Data publikacji 01.10.2015

W dniach 16-18.09.2015 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębe k/Warszawy odbyła się odprawa kadry kierowniczej Wydziału dw. z Korupcją Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z naczelnikami, zastępcami oraz funkcjonariuszami Wydziałów dw. z Korupcją Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji.

W odprawie uczestniczyli: p. o. Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP – mł. insp. Krzysztof KOT, Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji nadkom. Wojciech Pirecki oraz zaproszeni goście, między innymi: Pełnomocnik do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Adrianna ZIELIŃSKA, Radca Generalny Urzędu Zamówień Publicznych Magdalena KORALEWSKA – ZIELIŃSKA, prok. Włodzimierz WOLNY z Prokuratury Generalnej, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sportu i Turystyki Rafał PIECHOTA, Paul  ZUCAS Agent Federalnego Biura Śledczego Stanów Zjednoczonych (FBI).

Zasadniczym celem odprawy było zapoznanie jej uczestników z problematyką przeciwdziałania korupcji przez podmioty odpowiedzialne za realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 oraz omówienie wyników statystycznych w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości korupcyjnej, uzyskanych przez jednostki szczebla wojewódzkiego za I półrocze 2015 r.

Zaproszeni prelegenci przedstawili problematykę dotyczącą:

  • Zadań stałych w ramach ministerstw i urzędów centralnych do realizacji przez koordynatorów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji w latach 2014-2015 na przykładzie działań realizowanych w MSW.
  • Realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych założeń Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019 w kontekście współpracy międzyresortowej oraz wymiany informacji o zagrożeniach przestępczością korupcyjną.
  • Pragmatyki stosowania czynności określonych w art. 19 ustawy o Policji w świetle czynności Prokuratora Generalnego.
  • Nowych projektów szkoleniowych MSiT dotyczących zapobiegania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych oraz przepisów międzynarodowych w tym zakresie.
  • Zabezpieczenia mienia w sprawach korupcyjnych,
  • Zmian w procedurze karnej 2015 r.
  • Korupcji  w szpitalach oraz  wyłudzeń odszkodowań z wypadków samochodowych na terenie Stanów Zjednoczonych.

 

Istotnym elementem odprawy była dyskusja oraz omówienie najważniejszych problemów i zadań komórek właściwych dw. z korupcją.

Na zakończenie głos zabrał p. o. Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP mł. insp Krzysztof KOT, który podsumował i zakończył odprawę szkoleniową.

Powrót na górę strony