Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kadry kierowniczej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

Data publikacji 16.10.2015

W dniach 5 – 7 października 2015 r. w Ośrodku CUL „Kaper” w Juracie odbyła się odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Głównym jej tematem było doskonalenie zawodowe służby kryminalnej.

W odprawie uczestniczyli zastępcy Dyrektora BSK KGP: insp. Andrzej Naperty, mł. insp. Mirosław Domański i podinsp. Tomasz Watras, naczelnicy lub zastępcy naczelników Biura oraz policjanci odpowiedzialni za szkolenia organizowane przez BSK KGP na rzecz służby kryminalnej. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: delegacja Szkoły Policji w Pile z Zastępcą Komendanta Szkoły nadzorującym pion dydaktyczny insp. Piotrem Gacą, przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z Dyrektorem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie podinsp. Krzysztofem Wiciakiem, Naczelnik Wydziału Rozliczeń Biura Finansów KGP, pani Anna Panek, Naczelnik Wydziału Badań i Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji, nadkom. Jadwiga Kubik oraz nadkom. Anna Krzywańska z Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich Gabinetu Komendanta Głównego Policji – kierująca zespołem odpowiedzialnym za realizację części zadań związanych z organizacją centralnego doskonalenia zawodowego w Policji.

W trakcie odprawy przedstawiciele Szkół omówili ofertę skierowaną dla służby kryminalnej oraz podstawowe problemy z jakimi spotykają się szkoły w związku z realizacją procesu dydaktycznego – w tym między innymi nierespektowanie przez delegujące jednostki Policji określonych w programach kryteriów formalnych, jakie muszą spełniać kandydaci do udziału w kursach, problemy z organizacją kursów w liczbie odpowiadającej zgłaszanym potrzebom.

Pozostali zaproszeni goście przybliżyli przedstawicielom Biura zagadnienia ogólne dotyczące centralnego doskonalenia zawodowego Policji, w tym opracowywania programów kursów specjalistycznych, zasad i źródeł finansowania przedsięwzięć szkoleniowych. Naczelnik Wydziału Badań i Analiz omówiła kwestie dotyczące opracowywania priorytetów Komendanta Głównego Policji i mierników stanu wykonania zadań służących realizacji priorytetów.

Przedstawiciele Wydziałów Biura Służby Kryminalnej omówili stan realizacji zadań w podległych im komórkach organizacyjnych, związanych z opracowywaniem aktualnej i odpowiadającej potrzebom służby kryminalnej, oferty kursów w ramach centralnego doskonalenia zawodowego.

Odprawa była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, opinii i poglądów nt. procesu szkolenia służby kryminalnej. Pokazała również jak ważną kwestią jest współpraca zaangażowanych jednostek i komórek organizacyjnych Policji przy organizacji systemu doskonalenia zawodowego Policji.

Powrót na górę strony