Sympozjum Analityków Kryminalnych - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum Analityków Kryminalnych

Data publikacji 30.10.2017

     W dniach 11-13 października 2017 roku w Mąchocicach Kapitulnych koło Kielc odbyło się XVI Sympozjum Analityków Kryminalnych – „Analityk kryminalny – oczekiwania, rola, wyzwania”. Sympozjum zorganizowało Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. Sympozjum analityków kryminalnych od lat stanowi platformę wymiany doświadczeń i inspiracji do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie stosowania analizy kryminalnej poprzez ocenę istniejącego stanu, perspektywę zachodzących zmian oraz problemów z jakimi borykają się analitycy w trakcie realizacji zadań służbowych. Podkreślenia wymaga fakt, że po raz pierwszy w historii w szczególny sposób zaakcentowano pozycję analityka kryminalnego w procesie analizy kryminalnej.

     W wydarzeniu udział wzięło łącznie ponad stu ekspertów i przedstawicieli środowiska policyjnego oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. To największe przedsięwzięcie w kraju skupiające analityków kryminalnych. Sympozjum otworzył Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kamiński podkreślając niezwykłe znaczenie roli i rozwoju analizy kryminalnej w Policji.

     W pierwszym dniu sympozjum podmioty nie związane bezpośrednio z działalnością w obszarze bezpieczeństwa publicznego zaprezentowały najnowsze technologie informatyczne i trendy w sferze szeroko pojętej analizy danych. Drugi dzień konferencji dotyczył funkcjonalnych możliwości wykorzystania w analizie kryminalnej różnorodnych narzędzi wspomagających proces analizy, między innymi programu LINK2, Import Wizard, narzędzi informatyki śledczej oraz oprogramowania Analyst’s Notebook i iBase. Kolejne wystąpienia koncentrowały się wokół najlepszych praktyk i metod stosowanych przez analityków kryminalnych na przykładach prowadzonych spraw. Ostatnia sesja prezentacji odnosiła się do niezwykle istotnych uwarunkowań organizacyjno-prawnych kwalifikowania kandydatów na analityków kryminalnych oraz procesu ich kształcenia i doskonalenia zawodowego, działalności Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz zakresu informacyjnego i zasadach dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS).

     W trackie wystąpień, jak i po ich zakończeniu odbywały się liczne dyskusje, wymiany poglądów i podsumowania. Prezentacja zagadnień spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Tegoroczne sympozjum analityków kryminalnych wskazało potrzebę zmian w obszarze analizy kryminalnej umożliwiających jej dalszy rozwój, a co za tym idzie jeszcze bardziej skuteczne zwalczanie różnego rodzaju przestępczości i ścigania jej sprawców, uwydatniając jednocześnie wysoki poziom merytoryczny i metodyczny analizy kryminalnej w Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja